Club Brugge

Het nieuwe Club Brugge stadion

Meer over dit project

Tijdslijn stadiondossier

Meer over het project
1975

Bouw huidige Jan Breydelstadion

Het Jan Breydelstadion, tot 1998 het Olympiastadion, werd in gebruik genomen in 1975 en is dus al meer dan 45 jaar oud.

Het Olympiastadion had aanvankelijk een capaciteit van 30.000 plaatsen: 22.000 staanplaatsen op de benedenring en 8.000 zitplaatsen op de tweede ring. In de jaren '90 werden de staanplaatsen vervangen door zitplaatsen in functie van de veiligheid. Hierdoor bereikte de capaciteit een laagtepunt met 15.000 zitplaatsen.

In 1999 werd - met het oog op het Europees Kampioenschap voetbal - een tweede ring op de Noord-en Zuidtribune gebouwd, waardoor de capaciteit steeg tot 29.000 zitplaatsen.

11 JANUARI 2007

Het officiële startschot!

Het officiële startschot van ‘het Brugse stadiondossier' wordt gegeven op een persmoment op 11 Januari 2007. Club Brugge kondigt aan dat het een nieuw stadionproject ambieert om het verouderde Jan Breydelstadion te verlaten.

Club Brugge schuift een locatie in Loppem naast de E40 naar voor, waar een mulitfunctioneel stadion voor 40.000 supporters met winkelcomplex zou gebouwd worden.

JANUARI 2007 - DECEMBER 2018

Verschillende voorstellen

Het zou de start zijn van een lang en enerverend parcours. De voorbije jaren passeren 3 verschillende locaties en 3 stadionvoorstellen voor Club Brugge.

De noodzaak en ambitie van Club Brugge om een nieuw modern voetbalstadion te bouwen wordt jaar na jaar groter en groter. Het huidige Jan Breydelstadion begint steeds ernstigere tekenen van slijtage, veroudering en veiligheidsrisico's te vertonen en het aantal Clubfans die de thuiswedstrijden wenst te bezoeken stijgt seizoen na seizoen.

NOVEMBER 2016 - DECEMBER 2018

Dossier Blankenbergse Steenweg

Stad Brugge stelt voor om een nieuw stadion voor Club Brugge te realiseren op de site Blankenbergse Steenweg.

De Vlaamse regering gaat mee in het verhaal en keurt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in september 2017 goed en zet het licht op groen voor het nieuwe voetbalstadion aan de Blankenbergse Steenweg. Verschillende belanghebbenden trokken echter naar de Raad van State om dit GRUP te vernietigen. Deze procedure is momenteel nog steeds lopende. De onzekerheid over de goedkeuring om daar een Club Brugge-stadion te realiseren is echter veel te groot en kan nog jaren aanslepen.


JANUARI 2019

Start nieuwe legislatuur in Brugge

Bij de start van de nieuwe legislatuur in Brugge spreekt het nieuwe stadsbestuur duidelijke ambities uit om het stadiondossier vooruit te helpen.

In eerste jaarhelft van 2019 voert Stad Brugge veel gesprekken met alle betrokken partijen in de hoop om het dossier te deblokkeren. Deze gesprekken maken duidelijk dat beide Brugse voetbalclubs een eigen voetbalstadion ambiëren, elk op hun eigen gepaste schaal, waar de ontwikkeling van een eigen identiteit mogelijk is.

Samen wordt er proactief gezocht naar een haalbaar en aanvaardbaar alternatief voor de site Blankenbergse Steenweg.

NAJAAR 2019 - BEGIN 2020

Maar 1 realistische optie

Tijdens een overleg komt Stad Brugge met een nieuw voorstel waarbij Club Brugge een nieuw voetbalstadion kan realiseren op de gronden van de huidige Olympiasite, waarvan stad Brugge eigenaar is, planologisch juist bestemd is en al meer dan 44 jaar een stadionfunctie heeft. Club Brugge onderzoekt deze optie intern op zijn haalbaarheid.

Op 9 januari 2020 bevestigd Club Brugge aan stad Brugge dat het mee stapt in de optie om een nieuw voetbalstadion voor 40.000 toeschouwers op de Olympiasite te realiseren. Na overweging van alle elementen krijgt Club van de stad de kans om dit stadionproject te realiseren.

10 JANUARI 2020

De eerste principiële afspraken

De eerste principiële afspraken worden als startbasis vertaald in een collegenota die in een bijzondere zitting van het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd wordt in zitting van 10 januari 2020.

Alle partijen zijn zich bewust dat een sterk pakket aan ondersteunde en milderende maatregelen nodig zijn om de aandachtspunten omtrent onder meer mobiliteit, geluidsoverlast en lichtimpact te verhelpen.

Een kwalitatieve inrichting van de Olympiasite is eveneens noodzakelijk om de buurt op niet-wedstrijddagen toegang tot de Olympiasite te verschaffen.

4 MAART 2020

Eerste buurtinfomoment

Sinds de bekendmaking van de plannen om een nieuwe Club Stadion te realiseren op de Olympiasite ontvangen Club Brugge en Stad Brugge heel wat vragen van buurtbewoners.

Om deze vragen te centraliseren organiseert Club Brugge een eerste buurtinfomoment. 350 buurtbewoners uit de directe omgeving van het Jan Breydelstadion krijgen op 4 maart 2020 een toelichting over de stand van zaken en de manier waarop het project zal worden aangepakt.

Deze eerste aandachtspunten vanuit de buurt worden door Club Brugge vervat in het 'programma van eisen' voor de 'Design & Build-wedstrijd' dat wordt uitgestuurd naar een ruime groep bouwconsortia en architectenteams.

MAART - MEI 2020

Wedstrijd ontwerp nieuw stadion

Vanaf maart 2020 gaan 7 teams van architecten en bouwconsortia aan de slag tijdens een 'Design & Build-wedstrijd'. De teams bestaan uit gerenomeerde nationale en internationale designers, architectenteams, aannemers en bouwteams.

Eind april stellen de kandidaatteams hun ontwikkelde stadionontwerp voor aan een jury bestaande uit interne vertegenwoordigers van Club Brugge aangevuld met experts op vlak van urbanisme, mobiliteit, leefomgeving, ecologie, ... Een selecte groep kandidaatteams wordt weerhouden en gaan door naar de volgende finale fase van de 'Design & Build-wedstrijd'.

ZOMER 2020

Selectie voorkeursbieder TEAM 10

Samen met de overgebleven kandidaatteams worden via verschillende workshops en intense vergaderingen met verschillende experten de ontwerpdossiers geoptimaliseerd op basis van de feedback van de jury. Na een finale selectieronde wordt uiteindelijk één voorkeursbieder aangeduid.

De groepering van aannemers Alheembouw en Cordeel, geassocieerd met de architectenbureaus SCAU en B2Ai, de structureel ingenieurs van Bollinger+Grohmann en de technische studiebureaus Istema en HQE SuReal, wordt aangewezen als voorkeursbieder!

21 AUGUSTUS 2020

Voorstelling plannen tijdens 2de buurtinfomoment

Zoals tijdens het eerste buurtinfomoment aangekondigd organiseert Club een 2e buurtinfomoment over het stadiondossier. 6.000 huishoudens uit Sint-Andries worden uitgenodigd om, gelet op de coronamaatregelen, een online webinar bij te wonen op 21 augustus 2020. De buurtbewoners krijgen als eerste de voorlopige plannen van het nieuwe stadion en Olympiapark als buurtpark te zien. Ook de voorziene maatregelen om de overlast op vlak van onder meer mobiliteit, geluid en licht te beperken worden voorgesteld.

Buurtbewoners die na dit 2de buurtinfomoment de stadionplannen nog eens persoonlijk wensen in te kijken kunnen de komende weken een individuele afspraak maken bij het ‘Club Stadion Loket’ in het Jan Breydelstadion.

AUGUSTUS 2020 - FEBRUARI 2021

Optimaliseren stadionplannen

Na het 2de buurtinfomoment van 21 augustus 2020 gaat Club Brugge, in intense samenwerking met zijn architecten, verschillende experten en geconsulteerde adviesbureaus, aan de slag met de opmerkingen en suggesties van de adviesinstanties, buurtbewoners en buurtorganisaties die worden geformuleerd tijdens de verschillende contactmomenten.

De stadionplannen worden, voor het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag, uitgebreid toegelicht aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Brugse gemeenteraadsleden.

8 MAART 2021

Indienen aanvraag omgevingsvergunning

Club Brugge dient zijn omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite in bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Na het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag beschikt de vergunningverlenende overheid over dertig dagen om na te gaan of het dossier volledig en ontvankelijk is. Vervolgens kan het openbaar onderzoek opgestart worden. Club Brugge houdt zich er aan om dan ook een 3de buurtinfomoment te organiseren waarop het ganse stadiondossier nogmaals zal worden toegelicht aan de buurtbewoners van de Olympiasite.

6 OKTOBER 2021

Minister Demir & Crevits kennen omgevingsvergunning toe

Na het doorlopen van de verschillende fases in het vergunningsproces beslissen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Economie Hilde Crevits om de omgevingsvergunning toe te kennen aan Club Brugge.

De beslissing over het toekennen van de vergunning komt er na het eerdere positieve nieuws vanuit de Vlaamse cel MER. Die keurde eind augustus ’21 het milieueffectenrapport goed, dat de impact van bouwprojecten op hun omgeving in kaart brengt. Begin september gaf ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) een gunstig advies op de ingediende stadionplannen, na consultatie van verschillende bevoegde administraties.

2 februari 2023

Vergunning voor nieuw stadion Club Brugge vernietigd in beroepsprocedure

De Raad voor Vergunningsbetwisting oordeelt in het arrest van 2 februari 2023 om de toegekende Omgevingsvergunning te vernietigen op basis van een interpretatie van parkeernorm in de Brugse bouwverordening en omwille van een beweerd onvoldoende motivering van een deel van de bezwarenbehandeling over het milieueffectenrapport.